Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advantageous
advantageous
[,ədvən'teidʒəs]
tính từ
có lợi, thuận lợi
today's market is very advantageous to our business affairs
thị trường hiện nay thật có lợi cho việc kinh doanh của chúng ta


/,ædvən'teidʤəs/

tính từ
có lợi, thuận lợi

Related search result for "advantageous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.