Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agrestic
agrestic
[ə'grestik]
tính từ
ở nông thôn
quê mùa, thô kệch


/ə'grestik/

tính từ
ở nông thôn
quê mùa, thô kệch

Related search result for "agrestic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.