Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annulation
annulation
[,ænju'lei∫n]
danh từ
sự kết thành vòng


/,ænju'leiʃn/

danh từ
sự kết thành vòng
vòng

Related search result for "annulation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.