Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antagonise
antagonise
[æn'tægənaiz]
Cách viết khác:
antagonize
[æn'tægənaiz]
như antagonize


/æn'tægənaiz/ (antagonise) /æn'tægənaiz/

ngoại động từ
gây phản tác dụng; trung hoà (lực)
gây nên đối kháng, gây mối thù địch; làm cho (ai) phản đối, làm cho (ai) phản kháng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chống lại, phản kháng, phản đối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "antagonise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.