Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropophagous
anthropophagous
[,ænθrə'pɔfəgəs]
tính từ
ăn thịt người
anthropophagous tribes
những bộ lạc ăn thịt người


/,ænθrə'pɔfəgəs/

tính từ
ăn thịt người

Related search result for "anthropophagous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.