Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aoristic
aoristic
[eə'ristik]
tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) thời bất định


/eə'ristik/

tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) thời bất định

Related search result for "aoristic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.