Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apetalous
apetalous
[ə'petələs]
tính từ
(thực vật học) không cánh (hoa)


/ə'petələs/

tính từ
(thực vật học) không cánh (hoa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apetalous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.