Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appealable
appealable
[ə'pi:ləbl]
tính từ
(pháp lý) có thể chống án được
có thể kêu gọi được, có thể cầu khẩn được


/ə'pi:ləbl/

tính từ
(pháp lý) có thể chống án được
có thể kêu gọi được, có thể cầu khẩn được

Related search result for "appealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.