Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appetency
appetency
['æpitənsi]
Cách viết khác:
appetence
['æpitəns]
như appetence


/'æpitəns/ (appetency) /'æpitənsi/

danh từ
lòng thèm muốn, lòng ham muốn, lòng khao khát
to have an appetence of (for, after) something ham muốn cái gì
appetence for lòng ham thích; ý hướng (về cái gì)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appetency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.