Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
applied
applied
[ə'plaid]
tính từ
ứng dụng
applied chemistry
hoá học ứng dụng
to graduate in applied mathematics
tốt nghiệp ngành toán ứng dụngđược ứng dụng

/ə'plaid/

tính từ
ứng dụng
applied chemistry hoá học ứng dụng

Related search result for "applied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.