Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ash-fire
ash-fire
['æ∫faiə]
danh từ
(hoá học) lửa âm ỉ (để làm thí nghiệm hoá...)


/'æʃfaiə/

danh từ
(hoá học) lửa âm ỉ (để làm thí nghiệm hoá...)

Related search result for "ash-fire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.