Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assailable
assailable
[ə'seiləbl]
tính từ
có thể tấn công được


/ə'seiəbl/

tính từ
có thể tấn công được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "assailable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.