Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barnacle goose
barnacle+goose
['bɑ:nəklgu:s]
Cách viết khác:
bernicle goose
['bə:niklgu:s]
danh từ
(động vật học) ngỗng trời branta


/'bɑ:nəklgu:s/ (bernicle_goose) /'bə:niklgu:s/

danh từ
(động vật học) ngỗng trời branta

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "barnacle goose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.