Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beldam
beldam
['beldəm]
Cách viết khác:
beldame
['beldəm]
danh từ
mụ phù thuỷ già, mụ đồng già
con mụ đanh đá, con nặc nô


/'beldəm/ (beldame) /'beldəm/

danh từ
mụ phù thuỷ già, mụ đồng gia
con mụ đanh đá, con nặc nô
(từ cổ,nghĩa cổ) bà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beldam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.