Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bookman
bookman
['bukmən]
danh từ
học giả
(thông tục) người bán sách


/'bukmən/

danh từ
học giả
(thông tục) người bán sách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bookman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.