Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
causer
causer
['kɔ:zə]
danh từ
người gây ra (một tai nạn...)


/'kɔ:zə/

danh từ
người gây ra (một tai nạn...)

Related search result for "causer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.