Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cocksy
cocksy
Xem cocky


/'kɔki/ (cocksy) /'kɔksi/ (coxy) /'kɔksi/

tính từ
tự phụ, tự mãn, vênh váo

Related search result for "cocksy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.