Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-on
danh từ
sự quyến rũ, nét quyến rũcome-on
['kʌm,ɔn]
danh từ
sự quyến rũ, nét quyến rũ

[come-on]
saying && slang
invitation to romance, give her the eye
She's giving Rex the come-on, smiling at him and stuff.


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "come-on"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.