Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conduce
conduce
[kən'dju:s]
nội động từ
(to conduce to / towards something) đưa đến, dẫn đến, mang lại, góp phần sinh ra
wealth does not conduce to happiness
của cải không mang lại hạnh phúc


/kən'dju:s/

nội động từ
đưa đến, dẫn đến, mang lại, góp phần sinh ra
wealth does not conduce to happiness của cải không mang lại hạnh phúc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conduce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.