Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counter-attraction
counter-attraction
['kauntər ə'træk∫n]
danh từ
sức hút ngược lại
sự lôi kéo cạnh tranh


/'kauntərə,trækʃn/

danh từ
sức hút ngược lại
sự lôi kéo cạnh tranh

Related search result for "counter-attraction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.