Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crapulence
crapulence
['kræpjuləns]
danh từ
thói rượu chè ăn uống quá độ


/'kræpjuləns/

danh từ
thói rượu chè ăn uống quá độ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crapulence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.