Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cream-laid paper
cream-laid+paper
['kri:mleid'peipə]
danh từ
giấy vecjê màu kem


/'kri:m'leid'peipə/

danh từ
giấy vecjê màu kem

Related search result for "cream-laid paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.