Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cross-hatch
cross-hatch
['krɔshæt∫]
ngoại động từ
khắc đường chéo song song (vào gỗ...)


/'krɔshætʃ/

ngoại động từ
khắc đường chéo song song (vào gỗ...)

Related search result for "cross-hatch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.