Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
declaimer
declaimer
[dikleimə]
danh từ
người bình thơ, người ngâm thơ
nhà diễn thuyết hùng hồn


/dikleimə/

danh từ
người bình thơ, người ngâm thơ
nhà diễn thuyết hùng hồn

Related search result for "declaimer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.