Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
destination

destination
[,desti'nei∫n]
danh từ
nơi mà ai/cái gì sẽ được gửi tới; nơi đến
Tokyo was our final destination
Tokyo là nơi đến cuối cùng của chúng ta
to arrive at/reach one's destination
đến nơi; đến đích(máy tính) chỗ ghi (thông tin)

/,desti'neiʃn/

danh từ
nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới
sự dự định; mục đích dự định

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "destination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.