Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
determent
determent
[di'tə:mənt]
Cách viết khác:
deterrence
[di'tərəns]
như deterrence


/di'terəns/ (determent) /di'tə:minəbl/

danh từ
sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự cản trở
sự làm nản lòng, sự làm nhụt chí, sự làm thoái chí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "determent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.