Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
determinable
determinable
[di'tə:minəbl]
tính từ
có thể xác định, có thể định rõ
có thể quyết định


/di'tə:minəbl/

tính từ
có thể xác định, có thể định rõ
có thể quyết định

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "determinable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.