Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog-weary
dog-weary
Xem dog-tired


/'dɔg'taiəd/ (dog-weary) /'dɔg'wiəri/
weary) /'dɔg'wiəri/

tính từ
mệt lử, mệt rã rời

Related search result for "dog-weary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.