Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drabble
drabble
['dræbl]
nội động từ
lội bùn, kéo lê trong bùn, vấy bùn
ngoại động từ
vấy bùn, vấy nước bẩn (vào ai)
kéo lê (ai) trong bùn


/'dræbl/

nội động từ
lội bùn, kéo lê trong bùn, vấy bùn

ngoại động từ
vấy bùn, vấy nước bẩn (vào ai)
kéo lê (ai) trong bùn

Related search result for "drabble"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.