Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drayman
drayman
['dreimən]
danh từ
người đánh xe bò không lá chắn


/'dreimən/

danh từ
người đánh xe bò không lá chắn

Related search result for "drayman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.