Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreary/'driəri/ (drear)

/driə/

tính từ

tồi tàn, ảm đạm, buồn thảm, thê lương


Related search result for "dreary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.