Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
educt




educt
['i:dʌkt]
danh từ
(hoá học) vật chiết


/'i:dʌkt/

danh từ
(hoá học) vật chiết

Related search result for "educt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.