Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ensample
ensample
[en'sæmpl]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) example


/en'sæmpl/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) example

Related search result for "ensample"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.