Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equalise
equalise
['i:kwəlaiz]
Cách viết khác:
equalize
['i:kwəlaiz]
như equalize


/'i:kwəlaiz/ (equalise) /'i:kwəlaiz/

ngoại động từ
làm bằng nhau, làm ngang nhau
(thể dục,thể thao) gỡ hoà (bóng đá...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "equalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.