Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
favourableness
favourableness
['feivərəblnis]
danh từ
tính chất thuận lợi
sự có triển vọng


/'feivərəblnis/

danh từ
tính chất thuận lợi
sự có triển vọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "favourableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.