Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fictionalize
fictionalize
['fik∫ənəlaiz]
Cách viết khác:
fictionize
['fik∫ənaiz]
như fictionize


/'fikʃənaiz/ (fictionalise) /'fikʃənəlaiz/ (fictionalize) /'fikʃənəlaiz/ (fictionise) / fikʃənaiz/

ngoại động từ
viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fictionalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.