Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filamentous
filamentous
[,filə'mentəs]
tính từ
có nhiều sợi nhỏ, như sợi nhỏ; như chỉ


/,filə'mentəs/

tính từ
có nhiều sợi nhỏ, như sợi nhỏ; như chỉ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.