Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fit

fit
[fit]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ((cũng) fytte)
cơn (đau)
a fit of coughing
cơn ho
a fit of laughter
sự cười rộ lên
sự ngất đi, sự xỉu
to fall down in a fit
ngất đi
đợt
a fit of energy
một đợt gắng sức
hứng
when the fit is on one
tuỳ hứng
to beat somebody into fits
to give somebody fits
đánh thắng ai một cách dễ dàng
by fits and starts
không đều, thất thường, từng đợt một
to give someone a fit
làm ai ngạc nhiên
xúc phạm đến ai
to fit the bill
thích hợp với thực tế
to throw a fit
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên
danh từ
sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa
kiểu cắt (quần áo) cho vừa vặn
cái vừa vặn
to be a tight fit
vừa như in
to be a bad fit
không vừa
tính từ
dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng
not fit for the job
không đủ khả năng làm việc đó
a fit time and place for a gathering
thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
đúng, phải
it is not fit that one treats one's friends badly
xử tệ với bạn là không đúng
sẵn sàng; đến lúc phải
to go on speaking till it is fit to stop
tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
mạnh khoẻ, sung sức
to feel fit
thấy khoẻ
to look fit
trông khoẻ
to be as fit as a fiddle
khoẻ như vâm; rất sung sức
bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra)
(thông tục) (dùng (như) phó từ) đến nỗi
to laugh fit to split one's side
cười đến vỡ bụng
not to be fit to hold a candle to someone
không sánh nổi với ai, không đáng xách dép cho ai
if the cap fits
có tịch nên nhúc nhích, có tật nên giật mình
ngoại động từ
hợp, vừa
this coat does not fit me
tôi mắc cái áo này không vừa
làm cho hợp, làm cho vừa
to fit oneself for one's tasks
chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
lắp
to fit a spoke
lắp một nan hoa
nội động từ
vừa hợp
your clothes fit well
quần áo của anh mặc rất vừa
thích hợp, phù hợp, ăn khớp
his plan doesn't fit in with yours
kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh
to fit in
ăn khớp; khớp với
làm cho khớp với
to fit on
mặc thử (quần áo)
to fit a coat on
mặc thử cái áo choàng
to fit out
to fit up
trang bị
sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở)
to fit like a glove
(xem) glovethích hợp, phù hợp // kẻ theo điểm

/fit/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ((cũng) fytte)
cơn (đau)
a fit of coughing cơn ho
a fit of laughter sự cười rộ lên
sự ngất đi, sự thỉu đi
to fall down in a fit ngất đi
đợt
a fit of energy một đợt gắng sức
hứng
when the fit is on one tuỳ hứng !to beat somebody into fits !to give somebody fits
đánh thắng ai một cách dễ dàng !by fits and starts
không đều, thất thường, từng đợt một !to give someone a fit
làm ai ngạc nhiên
xúc phạm đến ai !to throw a fit
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên

danh từ
sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa
kiểu cắt (quần áo) cho vừa
cái vừa vặn
to be a tight fit vừa như in
to be a bad fit không vừa

tính từ
dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng
not fit for the job không đủ khả năng làm việc đó
a fit time and place for a gathering thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
đúng, phải
it is not fit that one treats one's friends badly xử tệ với bạn là không đúng
sãn sàng; đến lúc phải
to go on speaking till is fit to stop tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
mạnh khoẻ, sung sức
to feel fit thấy khoẻ
to look fit trông khoẻ
to be as fit as a fiddle khoẻ như vâm; rất sung sức
bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra)
(thông tục) (dùng như phó từ) đến nỗi
to laugh fit to split one's side cười đến vỡ bụng !not fit to hold a candle to
candle

ngoại động từ
hợp, vừa
this coat does not fit me tôi mắc cái áo này không vừa
làm cho hợp, làm cho vừa
to fit oneself for one's tasks chuẩn bị sãn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
lắp
to fit a spoke in lắp một nan hoa

nội động từ
vừa hợp
your clothes fit well quần áo của anh mặc rất vừa
thích hợp, phù hợp, ăn khớp
his plan doesn't fit in with yours kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh !to fit in
ăn khớp; khớp với
làm cho khớp với !to fit on
mặc thử (quần áo)
to fit a coat on mặc thử cái áo choàng !to fit out !to fit up
trang bị
sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở) !to fit like a glove
(xem) glove

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.