Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fitchew
fitchew
['fit∫u:]
Cách viết khác:
fitchet
['fit∫it]
như fitchet


/'fitʃit/ (fitchew) /'fitʃu:/

danh từ
(động vật học) chồn putoa
da lông chồn putoa

Related search result for "fitchew"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.