Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
follow-my-leader
follow-my-leader
['fɔloumai'li:də]
danh từ
trò chơi "rồng rắn lên mây"


/'fɔloumi'li:də/

danh từ
trò chơi "rồng rắn lên mây"

Related search result for "follow-my-leader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.