Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foot-slogger
foot-slogger
['fut,slɔgə]
danh từ (từ lóng)
lính bộ binh
người đi bộ


/'fut,slɔgə/

danh từ (từ lóng)
lính bộ binh
người đi bộ

Related search result for "foot-slogger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.