Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
footfall
footfall
['futfɔ:l]
danh từ
bước chân
tiếng chân đi


/'futfɔ:l/

danh từ
bước chân
tiếng chân đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "footfall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.