Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
footpad
footpad
['futpæd]
danh từ
kẻ cướp đường đi bộ (không cưỡi ngựa)


/'futpæd/

danh từ
kẻ cướp đường đi bộ (không cưỡi ngựa)

Related search result for "footpad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.