Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go againstđi ngược
    to go against the stream (tide) đi ngược dòng, không theo thời
làm trái ý muốn (của ai)
có hại (cho ai)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.