Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gruffy
gruffy
['grʌfi]
Cách viết khác:
gruff
[grʌf]
như gruff


/grʌf/ (gruffy) /'grʌfi/

tính từ
cộc lốc, cộc cằn, thô lỗ (người, giọng nói, thái độ...)

Related search result for "gruffy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.