Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hakeem
hakeem
[hə'ki:m]
danh từ
(Ấn; A-rập) thầy thuốc


/hə'ki:m/

danh từ
(Ân; A-rập) thầy thuốc

Related search result for "hakeem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.