Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
halloa


/hə'lou/ (halloa)

/hə'lou/ (hello)

/'he'lou/

thán từ

chào anh!, chào chị!

này, này

ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)

danh từ

tiếng chào

tiếng gọi "này, này" !

tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)

nội động từ

chào

gọi "này, này"

kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)


Related search result for "halloa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.