Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hasheesh
hasheesh
['hæ∫i:∫]
Cách viết khác:
hashish
['hæ∫i∫]
như hashish


/'hæʃiʃ/ (hasheesh) /hæ'ʃi:ʃ/

danh từ
Hasit (thuốc lá chế bằng lá thuốc non và đọt gai dầu ở Thổ-nhĩ-kỳ, Ân-ddộ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hasheesh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.