Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impaction
impaction
[im'pæk∫n]
danh từ
sự đóng chặt vào, sự lèn chặt vào, sự nêm chặt vào
sự va mạnh, sự chạm mạnh
sự tác động mạnh


/im'pækʃn/

danh từ
sự đóng chặt vào, sự lèn chặt vào, sự nêm chặt vào
sự va mạnh, sự chạm mạnh
sự tác động mạnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impaction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.