Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
implode
implode
[im'ploud]
nội động từ
nổ tung vào trong


/im'ploud/

nội động từ
nổ tung vào trong

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "implode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.